۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان - 21:59

ساختمان مرکزی: تهران خیابان ایرانشهر نبش خیابان اراک پلاک 160

مرکز تلفن: 81971

فکس: 81972444

کدپستی: 18967-15837

ایمیل دبیرخانه: dabirkhaneh@nigc-tpgc.ir

ساختمان مهندسی: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر پلاک 1735

مرکز تلفن: 83731

تلفن گویا: 43-81972440

کدپستی: 53415-15946

ایمیل: info@tehrangasco.ir

کد اقتصادی: 411111346136

شناسه ملی: 10101890339