آخرین بروزرسانی 1396/09/25 12:21:29

نظرسنجی

تا چه حد از عملکرد قرائت کنتور توسط ماموران شرکت گاز استان تهران راضی بوده اید؟
تا چه اندازه از حضور به موقع و اقدام موثر امدادگران شرکت گاز استان تهران راضی هستید؟
تا چه میزان از پاسخ گویی صحیح و شفاف کارکنان سامانه 194 رضایت دارید؟
تا چه حد از برخورد کارکنان شرکت گاز استان تهران رضایت دارید؟
به طور کلی عملکرد شرکت گاز استان تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟