۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور - 17:31

نظرسنجی

تا چه حد از عملکرد قرائت کنتور توسط ماموران شرکت گاز استان تهران راضی بوده اید؟
تا چه اندازه از حضور به موقع و اقدام موثر امدادگران شرکت گاز استان تهران راضی هستید؟
تا چه میزان از پاسخ گویی صحیح و شفاف کارکنان سامانه 194 رضایت دارید؟
تا چه حد از برخورد کارکنان شرکت گاز استان تهران رضایت دارید؟
به طور کلی عملکرد شرکت گاز استان تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟
تا چه میزان از اطلاعات و خدمات ارائه شده در سایت شرکت گاز استان تهران رضایت دارید؟
ساختمان مرکزی: تهران خیابان ایرانشهر نبش خیابان اراک پلاک 160

ساختمان مهندسی: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر پلاک 701

مرکز تلفن: 81972000

تلفن گویا: 43-81972440

ایمیلinfo@tehrangasco.ir

کد اقتصادی: 411111346136

شناسه ملی: 10101890339